• Vytyčení staveb, zaměření skutečného stavu staveb, sledování vodorovných a svislých posunů, porovnání skutečného stavu staveb s projektovou dokumentací a vyhodnocení odchylek
  • Podklady pro projekt (polohopisné a výškopisné plány, zákres průběhu inženýrských sítí)
  • 3D digitální modely terénu, zaměření a výpočet kubatur
  • Stavebně technická dokumentace budov (3D modely, pohledy, fasády, vodorovné a svislé řezy, atd.)
  • Mapování (zpracováváme digitální mapové podklady pro správní účely a projektování)
  • Činnost odpovědného geodeta dodavatele a investora (kontrolní měření při realizaci staveb investora, přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb, vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb, atd.)