Inženýrská a stavební geodezie

 • Mapování  – zpracování digitálních mapových podkladů pro správní účely i projektování : polohopisné a výškopisné plány, zákresy inženýrských sítí, 3D modely
 • Stavebně technická dokumentace budov (použití klasických metod, využití 3D scanneru, tvorba 3D modelů, půdorysů, pohledů, podélných a příčných řezů, zaměření fasád, atd.)
 • Pozemní stavby – pořízení mapových podkladů, vytyčení staveb, zaměření skutečného stavu staveb, sledování vodorovných a svislých posunů, porovnání skutečného stavu staveb s projektovou dokumentací a vyhodnocení odchylek
 • Liniové stavby:
  • Silniční stavby – pořizování mapových podkladů pro projektování, digitální modely terénu, zaměření a výpočet kubatur, tvorba vytyčovacích sítí (primární, sekundární, microsítě), tvorba 3D modelů pro automatizované stavební stroje, podrobné vytyčení stavby včetně kompletního zřízení lankodrah pro pokládku konstrukčních vrstev, kontrolní měření, zaměření skut.stavu stavby
  • Tramvajové tratě – tvorba mapových podkladů,  tvorba 3D modelů pro automatizované stavební stroje, podrobné vytyčení, zaměření skut.stavu dle směrnic DP
  • Železniční stavby – pořizování mapových podkladů dle směrnic SŽDC, činnost hlavního geodeta stavby( kontrola, zpřesnění a údržba vytyčovací sítě, zřízení definitivní ŽBP, tvorba geodet.části skutečného provedení stavby atd.), vytyčení  pro dodavatele, zaměření skut. stavu stavu dle SŽDC
 • Činnost odpovědného geodeta dodavatele a investora (kontrolní měření při realizaci staveb investora, přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb, vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb, atd.)